Avís legal

Denominació Social: Josep Grau Viticultor, S.L.

Nom Comercial: Josep Grau Viticultor

Domicili Social: C/ Orient, 2 – 43737 Gratallops (Tarragona)

CIF: B-63212534

Telèfon: +34 678730596

e-Mail: celler@Josepgrauviticultor.com

Nom de domini: www.josepgrauviticultor.com

El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús de el servei de portal d’Internet https://www.josepgrauviticultor.com (en endavant, la “Web”) de Josep Grau Viticultor S.L. , D’ara endavant JGV, amb domicili social a: C /Orient, 2 – 43737 Gratallops (Tarragona)

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre JGV amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JGV.
El titular de l’web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors JGV es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual de l’contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de JGV i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de JGV. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web deJGV té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, JGV informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a JGV i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació. Vosté dóna el seu consentiment exprés per a la inclusió de les seves dades en l’esmentat fitxer i la remissió d’informacions comercials de productes de JGV. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, JGV precisarà de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L’ompliment del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra’t o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre, seran incorporades a un fitxer titularitat de JGV i domicili en C/ Orient, 2 – 43737 Gratallops , Tarragona), havent-se adaptat al que estableix el reglament que desenvolupa la LOPD, RD (1720/2007 de 21 de Desembre).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerándoseJGV de qualsevol responsabilitat a l’respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. JGV no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. JGV es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Es exonera JGV de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per JGV sempre que procedeixi de fonts alienes a el centre.